കശ്മീർ നർവാൾ ഇരട്ട സ്ഫോടനം; ലഷ്കർ-ഇ-ത്വയ്യിബ ഭീകരൻ അറസ്റ്റിൽ | Kashmir blast

കശ്മീർ നർവാൾ ഇരട്ട സ്ഫോടനം; ലഷ്കർ-ഇ-ത്വയ്യിബ ഭീകരൻ അറസ്റ്റിൽ | Kashmir blast
കശ്മീർ നർവാൾ ഇരട്ട സ്‌ഫോടനം; ലഷ്‌കർ-ഇ-ത്വയ്യിബ ഭീകരൻ അറസ്റ്റിൽ | Kashmir ...

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=2A1bdmTA3FY

Post a Comment

0 Comments